Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera

Założone w 2012 roku Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem rozmaitych formacji polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury dawnej i dziś. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie, wspieranym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD).

Studia polonoznawcze prowadzone w ramach Centrum są z założenia studiami regionalnymi, które badają ten sam przedmiot z różnych perspektyw fachowych i pozostają w stałym dialogu metodologicznym z innymi studiami regionalnymi. Dzięki dwu profesurom - historycznej i slawistycznej - możliwe stało się połączenie istniejącej na miejscu wiedzy fachowej w ramach wspólnej jednostki organizacyjnej o dobrych powiązaniach międzynarodowych. Centrum im. Aleksandra Brücknera prowadzi intensywną wymianę z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce oraz w krajach, które są i były ściśle powiązane z Polską. Jego celem jest rozwijanie i promowanie wieloperspektywicznych rozważań na temat Polski i jej międzynarodowych oraz europejskich powiązań.

W ramach nowego kierunku studiów magisterskich, Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych, który wystartował w Halle i w Jenie jesienią 2013 roku, studenci różnych specjalności wspólnie zdobywają wiedzę na temat polskiego języka i polskiej kultury. Poza tym Centrum prowadzi działalność kulturalno-oświatową i popularno-naukową adresowaną do szerszej publiczności.