Idea i treści programu studiów

Interdyscyplinarne studia polonoznawcze

Interdyscyplinarne studia polonoznawcze to wspólna oferta dydaktyczna Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie. Jest to dwuletni kierunek magisterski, łączący zdobycie kompetencji regionalnych w odniesieniu do Polski z pogłębianiem wiedzy w wybranej przez siebie drugiej dyscyplinie.

Naszym studentom przekazujemy kulturo- i krajoznawczą wiedzę o Polsce, oferujemy również wgląd w badania naukowe nad Polską, prowadzone z perspektywy różnych dyscyplin. Nauka języka polskiego jest integralną częścią programu studiów. Studenci mogą ją rozpocząć bądź kontynuować na różnych poziomach, w zależności od etapu nauki języka, na jakim się znajdują. Studia polonoznawcze składają się z zajęć obowiązkowych i fakultatywnych, co pozwala zarówno na rozwijanie i pogłębianie własnych zainteresowań badawczych jak i zorientowaną na problemy badawcze interdyscyplinarną wymianę myśli.

Semestr spędzony w Polsce służy polepszeniu znajomości języka i kraju. Natomiast praktyki odbyte w instytucji naukowej, kulturalnej lub społecznej bądź w jednej z firm istniejących na wolnym rynku pozwalają na zebranie pierwszych zawodowych doświadczeń.

Przed zapisaniem się na studia muszą Państwo podjąć decyzję, na którym z uniwersytetów chcieliby Państwo studiować. Nie przeszkadza to jednak w uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych, oferowanych przez uniwersytet partnerski. Studenci z obydwu miast uczestniczą w serii wspólnych zajęć, utrzymują też nieprzerwany kontakt z pracownikami naukowymi w Halle i Jenie.

Studia polonoznawcze powiązane są ściśle z utworzonym w 2012 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, które zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem rozmaitych formacji polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury dawniej i dziś.

Cele i perspektywy zawodowe

Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze stawiają sobie za cel zdobycie przez studentów możliwie dogłębnej wiedzy o Polsce, postrzeganej jako kraj zakorzeniony w europejskim kontekście, a także osiągnięciu możliwie najwyższego poziomu znajomości języka polskiego. W trakcie studiów powinni Państwo zapoznać się z interdyscyplinarnymi kwestiami badawczymi, a także zdobyć kompetencje w drugiej z wybranych przez siebie dyscyplin.

W zależności od Państwa osobistych kwalifikacji i zainteresowań otwierają się przed Państwem po ukończeniu studiów różnorakie perspektywy zawodowe: Mogą Państwo zaangażować się na polu współpracy międzynarodowej, w dialogu międzykulturowym, jako nauczyciel języka, kulturoznawca czy tłumacz. Mogą też Państwo stać się ekspertami od muzealnictwa i miejsc pamięci. Organizacje międzynarodowe, fundacje, przedsiębiorstwa - to także możliwe pola Państwa przyszłej działalności zawodowej. Jako lektor lub dziennikarz mogą Państwo pracować w mediach lub na rynku wydawniczym.

Ci z Państwa, którzy chcieliby pozostać w kontakcie ze środowiskiem naukowym, mogą podjąć pracę nad doktoratem bądź w administracji uniwersyteckiej.

Instytucje partnerskie

Uniwersytety w Halle i Jenie mają podpisane umowy partnerskie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto dysponują całą siecią instytucjonalnych i osobistych kontaktów do innych placówek uniwersyteckich i pozauniwersyteckich w Polsce. Zaliczają się do nich także umowy erasmusowe. Z tych wszystkich możliwości mogą Państwo skorzystać, by możliwie najbardziej efektywnie przygotować swój pobyt w Polsce, a także zapewnić sobie jego dofinansowanie.